1. Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑ ΕΝΑ μΕΠΕ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Ιάσωνος 2, στον Πειραιά με τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1080880, διοργανώνει προωθητική ενέργεια με έπαθλο: Προϊόντα τεχνολογίας, ταξίδια αναψυχής, ρουχισμό, βιβλία, γεύματα, εισιτήρια εκδηλώσεων κ.α.(εφεξής «Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες όρους. Σκοπός είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια και της ανάδειξης του εκάστοτε νικητή. Την πλήρη τεχνική υποστήριξη της προωθητικής ενέργειας έχει αναλάβει η εταιρεία με την επωνυμία «LEXITEL M.Ε.Π.Ε./AMAZE A.Ε.», που εδρεύει στον Αγ. Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά αρ. 8 (εφεξής «LEXITEL/ΑΜΑΖΕ»).
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε δικαιοπρακτικώς ικανό φυσικό πρόσωπο που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια και στην LEXITEL/AMAZE, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών.
 1. Για την συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αποστείλουν σύντομο γραπτό μήνυμα (SMS), στον αριθμό 54777 (με χρέωση 1,24€/sms συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής, βάσει λογαριασμού), γράφοντας την λέξη «ΠΑ» ή «Θέατρο» ή «Τεχνολογία» ή «Σπουδές» ή «Βιβλίο» ή «Εκδρομή» ή «Συναυλία» ή «Τηλεόραση» ή «Γεύμα» (κενό) Ονοματεπώνυμο.
 1. Κάθε sms, θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και θα καταχωρείται στο αρχείο των συμμετεχόντων στην κλήρωση. Ο συμμετέχων μπορεί να στείλει όσα γραπτά μηνύματα (sms) όσες φορές επιθυμεί, αφού κάθε sms θα αποτελεί μια ανεξάρτητη συμμετοχή και αντίστοιχη χρέωση.
 1. Σε κάθε εισερχόμενο sms, θα αντιστοιχεί ένας 6ψήφιος μοναδικός κωδικός αριθμός (κουπόνι), ο οποίος θα αποστέλλεται με δωρεάν απαντητικό μήνυμα/sms και μπορεί να εξαργυρωθεί σε ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες ή προϊόντα από τον δικτυακό τόπο www.instawin.gr. Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Ο κωδικός δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Η χρήση κάθε κωδικού μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει. Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από τον συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως νικητής του επάθλου της προωθητικής ενέργειας.
 1. Η προωθητική ενέργεια δύναται να διεξαχθεί οποιαδήποτε στιγμή της εβδομάδας, σε 1 ή και περισσότερες ημέρες, ανάλογα με την κρίση της Διοργανώτριας.
 1. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν αποστείλει sms στο 54777, εντός των χρονικών ορίων της προωθητικής ενέργειας που έχει ορίσει ο διοργανωτής και συνοδεύονται κατά την καταχώρησή τους από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία. Κάθε διαγωνιζόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών.
 1. Η Διοργανώτρια θεωρεί ότι κάθε συμμετέχων, είναι ο κάτοχος της τηλεφωνικής σύνδεσης από την οποία αποστέλλει το sms στο 54777 ή έχει εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της τηλεφωνικής σύνδεσης, από την οποία έλαβε μέρος στην προωθητική ενέργεια.
 1. Προϋπόθεση για την παραλαβή του επάθλου, είναι η προσκομιδή γνήσιου εγγράφου αστυνομικής ταυτότητας του νικητή ή άλλου ισότιμου γνήσιου δημοσίου εγγράφου που να πιστοποιεί τα στοιχεία του νικητή (π.χ. διαβατήριο).
 1. Το όνομα του νικητή, θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια στο τέλος κάθε ραδιοφωνικής εκπομπής. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τον νικητή εντός 20 ημερών από την ανακοίνωση/δημοσίευση του ονόματος του, για τις λεπτομέρειες παραλαβής του επάθλου. Σε περίπτωση που μετά το πέρας των ως άνω 20 ημερών δεν αναζητηθεί το έπαθλο από τον δικαιούχο, τότε το δικαίωμα απονομής παραγράφεται οριστικά.
 1. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του ονόματος του νικητή μέσω έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου. Έτσι, η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση του επάθλου για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή καθενός στον διαγωνισμό συνεπάγεται αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.
 1. Ο νικητής, θα αναδεικνύεται κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης, με τη μέθοδο random (τυχαίο αλγόριθμο με πιστοποιημένη γεννήτρια), που θα διεξάγεται μεταξύ όλων όσων έστειλαν sms, σύμφωνα με προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Η κλήρωση θα πραγματοποιείται στην έδρα της Διοργανώτριας κατά την διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής και ο νικητής θα ανακοινώνεται από τον ίδιο τον παραγωγό.
 1. Το δώρο της προωθητικής ενέργειας είναι προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλη υπηρεσία ή χρήματα ή προϊόν. Διευκρινίζεται πως όλοι οι προβλεπόμενοι -από την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία- φόροι αλλά και κάθε έξοδο και μετακίνηση/μεταφορά που απαιτείται για την παραλαβή και χρήση των δώρων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον νικητή.
 1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια καθώς και να αλλάζει το δώρο αυτής ή/και τις ημερομηνίες για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, μετά από σχετική ενημέρωση. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων.
 1. Η Διοργανώτρια και η LEXITEL/AMAZE διατηρούν την ευχέρεια να ακυρώσουν συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Γραπτά μηνύματα SMS χωρίς ή/και ακατανόητο ή/και ακατάλληλο περιεχόμενο, θα αποκλείονται από την προωθητική ενέργεια.
 1. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η προωθητική ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η Διοργανώτρια ή/και η LEXITEL/AMAZE.
 1. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από την LEXITEL/AMAZE για λογαριασμό της Διοργανώτριας, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που περιγράφεται αναλυτικά στους παρόντες όρους. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση και χρήση των στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν και μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε την τροποποίηση ή διαγραφή τους από το αντίστοιχο αρχείο (άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 ως τροποποιημένος ισχύει), επικοινωνώντας στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-1885511.
 1. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια συνεπάγεται την πλήρη γνώση των παρόντων όρων και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
 1. Το κείμενο των όρων θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο www.parapolitikaradio.gr καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του.
 1. Η  «ΠΑΡΑ ΕΝΑ μΕΠΕ» ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιοδήποτε πραγματικό, νομικό ή άλλης φύσεως ελάττωμα τυχόν παρουσιάσει ο εν θέματι διαγωνισμός καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στον συμμετέχοντα σε αυτώον εξ οιουδήποτε λόγου και αιτίας. Δεν φέρει επίσης καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, ακυρώσεις, ματαιώσεις, αδυναμία αξιοποίησης/κάρπωσης του οφέλους του διαγωνισμού εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν αυτό και οι οποίες δεν αποδίδονται σε δόλο ή βαριά αμέλειά της. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση που δεν δύναται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, και ουδόλως εγγυάται καθ' οιονδήποτε τρόπο για την ποιότητα/καταλληλότητα/εμπορευσιμότητα οιουδήποτε προϊόντος/υπηρεσίας της παρούσας προσφοράς, καθώς και ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε απώλεια ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης της έμμεσης ή αποθετικής ζημίας) ή σωματική βλάβη ή περιουσιακή ζημία ήθελαν τυχόν υποστούν οιοσδήποτε ένεκα της αξιοποίησης της παρούσας προσφοράς.
 1. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την προωθητική ενέργεια, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εκδικάζεται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο.