Μια νέα πιστοποίηση που αναβαθμίζει θεαματικά την αξιοπιστία της Spartan Security  ως προς την αγορά  που την εμπιστεύεται προστέθηκε στη φαρέτρα της για αποτελεσματική διαχείριση και  οργάνωση όλων των λειτουργιών της.

Πρόκειται για το ISO 37001 που αποτελεί ένα διεθνές πρότυπο και αφορά οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό να δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. 

Το πρότυπο αυτό καθόρισε και πιστοποίησε την εφαρμογή αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης στις λειτουργίες της Spartan Security, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς.  Με τον τρόπο αυτό δύναται να προληφθούν ή/και να αντιμετωπιστούν άμεσα περιπτώσεις κατάχρησης, δωροληψίας, δωροδοκίας, εκβιασμού και κάθε άλλης παράνομης αποκόμισης ιδιωτικού οφέλους από κάθε στέλεχος.

Ο σκοπός της ανάπτυξης του συστήματος  είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και την διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής των εργασιών του.

Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό μπορεί να καθοδηγήσει την Spartan Security ώστε να δημιουργήσει, να εφαρμόσει και να διατηρήσει ένα σύστημα το οποίο θα εντοπίζει και θα αποτρέπει κινδύνους ενώ θα ενισχύει  τους υφιστάμενους ελέγχους καταπολέμησης της διαφθοράς  που εφαρμόζονται ήδη στην λειτουργία των καταγεγραμμένων εσωτερικών ελέγχων.

Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Διαφθοράς, ενσωματώθηκε ήδη με όλα τα υπόλοιπα  συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη στην Spartan Security. γεγονός που την καθιστά  ως μία ΙΕΠΥΑ πλήρης διαφάνειας, εξαιρετικά αξιόπιστη κι εμφανώς ενισχυμένη ως προς την αγορά,  (ιδιωτικού ή κρατικού συμφέροντος) που την εμπιστεύεται.

Η αναβάθμιση και η αξιοπιστία ολόκληρου του ευαίσθητου κλάδου της ασφάλειας  εξάλλου,  αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του οργανισμού. Αδιάκοπη επιδίωξη όλης της ομάδας της Spartan Security είναι να  συνεχίσει να αναδεικνύει τον κλάδο με κάθε δυνατό μέσο,  προς όφελος όλου του δικτύου των συνεργατών της.