Τα Παραπολιτικά προσφέρουν εντελώς δωρεάν ετήσια πρόσβαση σε μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου αλλά και για ενήλικες! Τα μαθήματα είναι δια ζώσης ή μέσω διαδικτύου, δωρεάν για έναν χρόνο, από την Ελληνική Αγωγή.

Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε email με το ονοματεπώνυμο σας στο [email protected] και οι πενήντα πρώτοι κερδίζουν από μία ετήσια συνδρομή.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ


 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ διδάσκει από το 1994 μαθήματα Αρχαίων Ελληνικών, Ιστορίας και Φιλοσοφίας σε μαθητές διαφόρων ηλικιακών ομάδων. Ειδικότερα, τα μαθήματα απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 6 έως και 16 ετών και σε ενήλικες ανεξαρτήτως ηλικίας, με ενδιαφέρον για την Ελληνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμό. Τα μαθήματα γίνονται τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω διαδικτύου, ζωντανά και ασύγχρονα («on demand») - εφεξής τα «Μαθήματα».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε συνεργασία με την εταιρία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΕΝΑ Ε.Π.Ε.», στα πλαίσια πολιτικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στην οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων δράσεων, και η προώθηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών από τα ενημερωτικά μέσα που διαθέτουν, θα προσφέρουν στους αναγνώστες, συνδρομητές και ακροατές των μέσων τους, σε συνεργασία με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, την δυνατότητα να αποκτήσουν δωρεάν ετήσιες συνδρομές φυσικών ή διαδικτυακών Μαθημάτων (εφεξής «Ετήσια Συνδρομή»).

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ δεν θα φέρει καμία ευθύνη για την επιλογή των συνδρομητών, αφού αποκλειστικός υπεύθυνος για την επιλογή των προσώπων που θα καρπωθούν την παροχή της Προσφοράς είναι η διοργανώτρια εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατόπιν ηλεκτρονικών κληρώσεων που θα διενεργηθούν καθ’όλο τον χρόνο ισχύος της παρούσας. Οι όροι για τη λήψη της προσφοράς (εφεξής «Όροι») είναι ειδικότερα οι εξής:

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία κληρώσεως για την επιλογή εκείνων που θα αποκτήσουν την Ετήσια Συνδρομή έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για δικαιοπραξία, συμπεριλαμβανομένων και κατοίκων του εξωτερικού. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης και όσοι είναι ήδη μαθητές εγγεγραμμένοι στα τμήματα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

 2. Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό της προσφοράς, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν email με το ονοματεπώνυμο τους στην διεύθυνση email grammatia@parapolitika.gr.Η διάρκεια του διαγωνισμού είναι από τις 11-11-2023 έως τις 11-11-2024. Έως οι πενήντα πρώτοι κάθε εβδομάδα, από Σάββατο 07:00 π.μ. έως την επόμενη Παρασκευή στις 18:00 μ.μ., με βάση την ώρα αποστολής και λήψης ενός email πλήρους περιεχομένου, αυτομάτως δικαιούνται την σειρά μαθημάτων. Η αποστολή του email εξασφαλίζει την συμμετοχή στον τρέχοντα κάθε εβδομάδας διαγωνισμό και όχι την κάρπωση της προσφοράς, καθώς τηρείται σειρά χρονικής προτεραιότητας. Κάθε επιτυχής αποστολή email συνεπάγεται μία (1) αποκλειστικά συμμετοχή στον διαγωνισμό, με την επιφύλαξη του όρου 4, δηλαδή περισσότερα email ανά εβδομάδα διαγωνισμού ΔΕΝ συνεπάγονται παραπάνω συμμετοχές στον ίδιο διαγωνισμό.

 3. Η διάρκεια της Προσφοράς είναι από τις 11-11-2023 έως τις 11-11-2024. Η αποστολή του email συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού όπως εκάστοτε αυτοί θα είναι δημοσιευμένοι στην ιστοσελίδα www.parapolitika.gr. Η Προσφορά ολοκληρώνεται: (α) με την συμπλήρωση του ορίου των πενήντα (50) έγκυρων συμμετοχών κάθε εβδομάδας, (β) μετά την παρέλευση της 11-11-2024, (γ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο (9) του παρόντος, ενώ θα τηρηθεί σειρά χρονικής προτεραιότητας των τυχερών νικητών ανά εβδομάδα για την κάρπωση της προσφοράς.

 4. Κάθε συμμετέχων-νικητής στην ηλεκτρονική κλήρωση δικαιούται να αποκτήσει μόνο μία (1) Ετήσια Συνδρομή, και εφόσον την αποκτήσει, τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ θα αποστείλουν τα στοιχεία του στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ για την εγγραφή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η διάθεση περισσοτέρων Ετησίων Συνδρομών σε έναν συμμετέχοντα-τυχερό νικητή, μόνον εφόσον προορίζονται για ανήλικα τέκνα του ίδιου συμμετέχοντα-τυχερού νικητή, και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι δεν είναι ήδη μαθητές της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

 5. Οι τυχεροί νικητές θα ειδοποιούνται μέσω email στην διεύθυνση από την οποία έστειλαν το email για την απόκτηση της Ετήσιας Συνδρομής σύμφωνα με τον όρο (3) του παρόντος και υποχρεούνται να δηλώσουν με email εάν αποδέχονται ανεπιφύλακτα τη διάθεση της Ετήσιας Συνδρομής εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, καθώς και τα στοιχεία του προσώπου που θα καρπωθεί την προσφορά, ενώ εάν είναι ανήλικο πρόσωπο, θα πρέπει να ασκούν νόμιμα την επιμέλειά του. Εάν παρέλθει άκαρπη η προθεσμία απάντησης ματαιώνεται η ανάδειξη τους ως νικητών του διαγωνισμού εκείνης της εβδομάδας. Η παρακολούθηση των Μαθημάτων μπορεί να γίνει δια ζώσης, ή μέσω διαδικτύου. Η επιλογή των μαθημάτων των ενηλίκων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας ellinikiagogi.gr, ενώ η εγγραφή και η επιλογή των εκπαιδευτικών ενοτήτων των ανηλίκων θα γίνεται από τα πρόσωπα που ασκούν νομίμως την επιμέλειά τους.

 6. Οι Ετήσιες Συνδρομές είναι προσωπικές και δεν μεταβιβάζονται σε τρίτους, ούτε μπορούν να εξαργυρωθούν, ή να πωληθούν σε τρίτο ή να ανταλλαχθούν με κάτι άλλο, καθώς επίσης απαγορεύεται η μεταφορά του προσωπικού κωδικού παρακολούθησης μαθημάτων μέσω διαδικτύου από άλλα άτομα πλην του ατόμου στο οποίο απονεμήθηκε η Ετήσια Συνδρομή.

 7. Οποιοσδήποτε από τους συμμετέχοντες, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να αποκλεισθεί από τη συμμετοχή στην Προσφορά για τους  εξής λόγους:  (α) σε περίπτωση που δεν αποδεχθεί πλήρως τους Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή τους παραβιάζει, (β) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις ανωτέρω κατηγορίες  προσώπων που δεν δικαιούνται vα συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό ή σε περίπτωση κατά την  οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει  αρχικώς.  

 8. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής για οποιονδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του ενδιαφερομένου στην Ετήσια Συνδρομή χάνεται οριστικά.

 9. Τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ δικαιούνται οποτεδήποτε, αζημίως, να ανακαλέσουν εν όλω ή εν μέρει την  Προσφορά, να την διακόψουν, να τροποποιήσουν τους Όρους ή να αλλάξουν την ημερομηνία λήξης της Προσφοράς, παρέχοντας σχετική ενημέρωση μέσω του site, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 10. Οι συμμετέχοντες στην Προσφορά δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα  πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ή της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ή στο site www.parapolitika.gr ή σε όποιο άλλο ΜΜΕ προβάλλεται ο διαγωνισμός.

 11. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (ακόμη και βάσει  ενδείξεων) από τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ή / και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ παράνομη ή καταχρηστική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), τότε τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ θα έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από την Προσφορά.

 12. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την έγκαιρη και προσήκουσα παροχή της Προσφοράς είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ», εδρεύουσα στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 125-127, με ΑΦΜ 095738342 Δ.Ο.Υ Ψυχικού.

 13. Με τη συμμετοχή τους στην διαγωνιστική διαδικασία για την κάρπωση της Προσφοράς οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους τους δήλωση συναίνεσης για την εκ μέρους των ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ τήρηση αρχείου με τα στοιχεία  συμμετοχής τους για τους σκοπούς της Προσφοράς.  Τα προσωπικά αυτά δεδομένα τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ δεσμεύονται να μην τα κοινοποιήσουν σε  κανένα τρίτο πρόσωπο, ούτε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, χωρίς τη συγκατάθεση του συμμετέχοντος, εκτός του βαθμού που αυτό είναι αναγκαίο για τις ανάγκες εκπλήρωσης της παροχής της Ετήσιας Συνδρομής.

Τα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ θα διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό. Τα προσωπικά δεδομένα των  νικητών (ήτοι Όνομα, Επώνυμο, email, ηλικία, αριθμός σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας και αστυνομική ταυτότητα ή άλλο έγγραφο για την εξακρίβωσης της ηλικίας του νικητή) θα διατηρούνται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανακήρυξης τους ως νικητών και δικαιούχων του βραβείου προς τον σκοπό της ασφάλειας και του κύρους της διαδικασίας. Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς του διαγωνισμού αποστέλλοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammatia@parapolitika.gr Στην περίπτωση αυτή, η υποβληθείσα δήλωση συμμετοχής στον διαγωνισμό θα καταστεί αυτοδικαίως άκυρη, εφόσον δε η ανάκληση γίνει μετά την ανακήρυξη κάποιου συμμετέχοντος ως νικητή, θα ανακληθεί αυτοδικαίως η ανακήρυξη. Η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίζεται στη συγκατάθεση προ της ανακλήσεως, δεν θίγεται. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες και οι νικητές έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων τους και αντίταξης στην επεξεργασία, τα οποία μπορούν να ασκήσουν με αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammatia@parapolitika.grή ταχυδρομικά στη διεύθυνση  ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 / Λ.Συγγρού 188 /  17671 Καλλιθέα, υπ’ όψιν Κυριάκου Μουρατίδη.  Τέλος, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), Κηφισίας 1-3 ΤΚ 115 23, Αθήνα, εάν θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για τον τρόπο υποβολής της οποίας παρέχονται πληροφορίες στη σχετική ιστοσελίδα της Αρχής (http://www.dpa.gr). Η συγκατάθεση για τα ανωτέρω θα δίνεται μέσω συνδέσμου που θα αποστέλλεται στο απαντητικό μήνυμα προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Γραμμή παραπόνων: 214 214 80 20, Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ  210 92 15 776.

 1. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από οποιονδήποτε συμμετέχοντα στην Προσφορά σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου Όρου, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, προκειμένου η οποιαδήποτε διαφορά να επιλυθεί με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης του Ν. 4640/2019, του παρόντος όρου ισχύοντος ως έγκυρη ρήτρα διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής  στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ορίζεται παρακάτω.

 2. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί εξωδικαστικά με τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και απορρέει από την Προσφορά, ή σχετίζεται με αυτή θα  επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης  δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Οι όροι του Διαγωνισμού δύναται να τροποποιηθούν οποτεδήποτε και κάθε τροποποίηση θα ισχύει από το χρόνο δημοσίευσής της στην ιστοσελίδα www.parapolitika.gr.